Allmänna villkor

MEDLEMSVILLKOR

 • Medlemskap i Valhalla Jiu-Jitsu
  Genom att teckna medlemsavtal blir du automatiskt medlem i Föreningen. Medlemskapet är personligt. Som medlem är du skyldig att tillgodogöra dig och följa såväl Föreningens stadgar och styrelsens beslut som de allmänna regler som gäller inom idrotten.

  Medlemsavtal tecknas digitalt. För att teckna medlemsavtal måste du vara 18 år. Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli medlem. Avtalet måste vara komplett ifyllt, signerat med Bank ID och den som står som betalare måste vara myndig.
 • Integritet
  För att administrera din träning och bedriva vår verksamhet så måste vi behandla dina personuppgifter. Vi är fast beslutna att alltid skydda din integritet och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

 • Betalning
  Träningsavgift går endast att betala med kortbetalning, Swish eller bankgiro. Undantag kan göras för utländska medborgare som ej har svenskt konto.

  Valhalla Jiu-Jitsu förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.
 • Avtalstid och uppsägning
  Nya medlemsavtal har en bindningstid på sex (6) månader och löper därefter tillsvidare med två (2) månaders uppsägningstid.

  Avtalet kan bara sägas upp av den som betalar avgiften. Uppsägning sker skriftligen via mail till info@valhallajj.se. Ange ditt namn, personnummer samt (om du betalar åt någon annan) den tränandes namn och personnummer.

  För uppsägningar som inkommer senast den 24:e dagen i månaden räknar vi med innevarande månadens debitering i uppsägningstiden. För uppsägningar som tas emot efter den 24:e dagen i månaden tillämpar vi uppsägningstiden från och med debiteringen nästkommande månad.
 • Frysning av medlemskap
  Om du på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja ditt medlemskap kan du frysa det kostnadsfritt mot intyg. Frysning görs i minst en (1) månad och max 12 månader och kan göras en gång per år. Frysning kan ske vid t.ex. skada eller sjukdom (läkarintyg/utlåtelse av sjukgymnast), graviditet (inget intyg krävs), resa (kopia av biljett) eller jobb på annan ort (intyg från företag). Man ansöker om frysning via e-post på info@valhallaj.se.

 • Träningsavgift
  Priset är skyddat från prisändring under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prisändring aviseras på vår hemsida eller andra typer av medier senast 45 dagar innan prisändring sker.

 • Träning på Valhalla Jiu-Jitsu
  Som medlem har du rätt att delta i den träningsgrupp du är placerad i på de tider som är angivna för den gruppen. Det är inte tillåtet att hoppa mellan olika grupper. Byte av grupp på samma nivå kan ske i mån av plats. Byte till en mer avancerad grupp beslutas av instruktören.

 • Ångerrätt vid internet handel (Distansköplagen)
  Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar vid köp via hemsidan. I ditt meddelande till oss som skickas på e-mail måste det klart framgå vem du är och att du ångrar dig.Ångerfristen börjar löpa den dag du beställde abonnemanget.

 • Hälsotillstånd Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos oss.

 • Ansvar för ägodelar
  Du ansvarar själv för dina värdesaker.
  Valhalla Jiu-Jitsu ansvarar inte för förlorade ägodelar på grund av stöld.

 • Doping
  Valhalla Jiu-Jitsu har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker.

 • Justering av villkor
  Dessa villkor kan komma att justeras och uppdateras vid behov, tex för att överensstämma med aktuell lagstiftning, vid tillkomst av nya tjänster etc.

Dessa villkor uppdaterades senast 2022-06-07

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 • Valhalla Jiu-Jitsu värnar om din personliga integritet. Det innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med största möjliga hänsyn. Vi sparar endast den information som vi verkligen behöver för att kunna administrera verksamheten, fullfölja våra åtaganden gentemot dig och följa gällande lagstiftning. Vi är fast beslutna att alltid skydda din integritet och kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.


  Denna Personuppgiftspolicy förklarar hur Valhalla Jiu-Jitsu samlar in och använder dina personuppgifter om du gör en intresseanmälan, börjar träna hos oss eller anmäler dig till en tävling. Den beskriver också under vilka omständigheter och med vem vi kan komma att dela dina uppgifter samt vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dem gällande.

 • Personuppgiftsansvarig
  Valhalla Jiu-Jitsu, org.nr. 802795–3955, med adress Karl Johansgatan 53, 414 55 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för all behandling som utförs inom verksamheten.
  Du kan när som helst kontakta oss på info@valhallajj.se om du har frågor om medlemsregistret.

 • För dig som tränar på Valhalla Jiu-Jitsu
  När du börjar träna så tecknar du ett avtal med Valhalla Jiu-Jitsu,
  org.nr. 802795-3955.
  Dina uppgifter lagras då i Zoezi affärssystemet där de behandlas i syfte att administrera ditt medlemskap samt din betalning av medlemsavgifter. Uppgifterna sparas i sju år eftersom bokföringslagen kräver det.


  Dina uppgifter kommer att vara tillgängliga för det företag vi anlitar för att administrera betalningssystemet och för den externa redovisningskonsult vi anlitar för vår bokföring.


  Valhalla Jiu-Jitsu kan även komma att söka olika former av bidrag. Dina personuppgifter kan då delas med Riksidrottsförbundet och aktuellt underförbund genom plattformen IdrottOnline.


  Nedan följer en sammanställning av de ändamål vi hanterar dina personuppgifter för om du börjar tränar hos oss.
Samla dina uppgifter i ett Medlemsregister för att kunna administrera verksamheten
Kontakta dig med nödvändig information om din träning
Administrera din träning, schemalägga pass och placera dig i lämplig grupp
Söka bidrag för verksamheten
Frysning av medlemskap
Administrera din betalning av medlemsavgift
Bokföring
Personuppgifter
Kontakt- och identifikationsuppgifter, grupptillhörighet, information om din träning
Rättslig grund
Fullgörande av avtal
Personuppgifter
Namn, kontaktuppgifter, grupptillhörighet
Rättslig grund
Fullgörande av avtal
Personuppgifter
Namn, grupptillhörighet, information om din träning (närvaro etc.)
Rättslig grund
Fullgörande av avtal
Personuppgifter
Namn, grupptillhörighet
Rättslig grund
Berättigat intresse
Personuppgifter
Uppgifter om din hälsa
Rättslig grund
Samtycke
Personuppgifter
Kontakt- och identifikationsuppgifter, grupptillhörighet, bankuppgifter
Rättslig grund
Fullgörande av avtal
Personuppgifter
Kontakt- och identifikationsuppgifter, bankuppgifter
Rättslig grund
Rättslig förpliktelse
 • Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
  Vi delar inte dina personuppgifter med någon om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden mot dig eller om det annars följer av lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.


  Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land. När vi delar dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en tillräcklig skyddsnivå och i enlighet med gällande lag.


  Följande kategorier av mottagare delar vi dina uppgifter med för de ändamål som beskrivs nedan.
 • Valhalla Jiu-Jitsu
  Enligt vad som beskrivits ovan så sköter Valhalla Jiu-Jitsu den ekonomiska administrationen. Detta innebär att uppgifter i medlemsregistret (t.ex. uppgifter om din träning och grupptillhörighet) delas med och är tillgängligt för Valhalla Jiu-Jitsu i syfte att administrera din träning och betalning enligt beskrivning i tabellerna ovan.

 • Personal 
  Instruktörer och andra funktionärer på Valhalla Jiu-Jitsu kan få tillgång till dina uppgifter om det krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. All personal som arbetar med medlemsregistret eller hanterar kommunikation har tystnadsplikt för att säkerställa alla medlemmars integritet.

 • Leverantörer och underleverantörer 
  Dina uppgifter kan komma att delas med de leverantörer och underleverantörer vi använder för att administrera verksamheten, t.ex. vår datalagringsleverantör, webbyrå och redovisningskonsult.

 • Banker och betaltjänstleverantörer 
  För att kunna administrera ditt medlemskap och avgiftsbetalningar kommer dina uppgifter att delas med banker och Zoezi affärssystem.

 • Myndigheter 
  Valhalla JJ IF kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har uppmanat oss att göra det.

 • Idrottsförbund och andra föreningar 
  Om du tävlar så kommer dina uppgifter att delas med de förbund och föreningar som enligt lag eller av nödvändighet för att genomföra tävlingen måste få tillgång till dem.

 • Tävlingspersonal, volontärer och funktionärer 
  Uppgifter om dig (t.ex. namn, vikt, kön, tidigare erfarenhet) kommer att delas med den personal som administrerar tävlingen.

 • Sociala medier 
  Uppdateringar och nyheter om dig vid t.ex. tävling som publiceras av oss på t.ex. Facebook eller om du kontaktar oss via sociala medier, kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas också av dessa företag, i enlighet med deras dataskyddsinformation.

 • Andra mediaföretag 
  Om du samtyckt till det kan dina uppgifter komma att delas med mediaföretag i syfte att marknadsföra tävlingsevenemang.

 • Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter
  Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna Personuppgiftspolicy, annan information på vår hemsida, samt genom att svara på frågor från dig.

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig.

 • Rätt till rättelse 
  Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till exempel när det inte längre är nödvändigt att behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade. Valhalla JJ IF behöver dock följa vissa lagar som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter.

 • Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling 
  Om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller behandlats i strid med gällande lag har du rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen. Du kan också invända mot vår behandling när du anser att det finns omständigheter som gör att behandlingen inte utförs i enlighet med gällande regler.

 • Rätt att återkalla samtycke 
  I fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, har du när som helst rätt att återta samtycket.